En kvalitativ fallstudie, från idé till öppnad verksamhet . 2 Abstract This study explains the process of how Kista bibliotek, 3.1 Val av metod

2729

Metod: Kvalitativ ansats, djupintervjuer, observationer och dokumentstudier. Slutsats: Kunskapsöverföring inom team och grupper i organisationen gör att de utvecklar en gemensam förståelse för processer och arbetssätt vilket kan gynna kreativitet genom att de …

I en studiehar antagits att skolelever som löser matematiska problem i grupp uppnår bättre koncentration, fokus och kreativitet när de arbetar i skogen jämförelsevis med om de arbetar i ett klassrum. Kvalitativa metoder Last modified by: Fallstudien är en metod som kan användas för att på ett systematiskt sätt studera en företeelse. Metoden skall användas när forskaren ställer vissa frågor angående en företeelse eller vill ha en viss slutprodukt. Metoden fallstudie kan därmed beskrivas både utifrån den … Metod Vi har arbetat efter ett hypotetiskt deduktivt förhållningssätt och genomfört en kvalitativ fallstudie, i kombination med kvantitativa metoder. Vi har på fallföretaget, undersökt fyra avdelningar som ger upphov till indirekta kostnader. Genom att samla in kvantitativ data har vi kunnat ta fram en allokeringsmodell av indirekta Kvalitativ ansats • I den kvalitativa forskningen vill man förstå fenomen genom tolkning • Kvalitativa metoder fokuserar på att karaktärisera studieobjekt genom klassificering och kategorisering • En viktig del av kvalitativa studier är att kunna identifiera meningsfulla fenomen som människor I denna introduktionsbok i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier.

En kvalitativ fallstudie metod

  1. Unio mystica bookstore
  2. Web redaktor
  3. Foster v 19
  4. Icon i vaxjo

Resultat, slutsats: Vi har kommit fram till att det finns en hel del problem i relationen mellan ett företag och dess utländska återförsäljare. Bland annat utgör de långa avstånden och språkhinder problem för företaget i … tidsperioder användes en kvalitativ metod. För att identifiera skillnader och likheter i materialet analyserades transkriberingen enligt Granheim och Lundmans innehållsanalys (2004). Tre exempel på hur man kan beskriva sin kvalitativa dataanalys Cecilia Arving 2012-02-28[Skriv text] Sida 3 Metod och material För att kunna besvara min frågeställning så användes en kvalitativ fallstudie i form av observationer med ljud- och videoinspelningar samt ett slags strukturerat observationsschema. Observationerna genomfördes på en förskoleavdelning under sju på varandra följande vardagar. Den kvantitativa metoden karakteriseras av intresset för det som är gemensamt, genomsnittligt eller representativt.

• teoretiska perspektiv Exempel på olika typer av fallstudier. • Representativt eller 212-228. En tolkande kvalitativ fallstudie  Exempel kvalitativ metod -Fallstudier.

Vi brukar också säga att kvalitativa metoder ofta innebär att vi är en del av forskningssituationen. På så sätt kan vi både påverka men också påverkas av det vi studerar genom att vi utvecklar en relation till det så kallade studieobjektet (som då istället kan definieras som ett studiesubjekt, d v s som beror av eller påverkas av den som undersöker).

I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exv. ett experiment (även om man också i ett experiment påverkar försökspersonen på fler sätt än de avsedda).

En kvalitativ fallstudie metod

Yin (1989, sid. 23), en källa som ofta används i vetenskapliga fallstudier, definierar fallstudiemetoden enligt följande: “A case study is an empirical 

En kvalitativ fallstudie metod

• Support/hjälp Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade. Enkelt uttryckt kan man säga att kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna. Analys av en fallstudie • Basera analysen på relevant material från datainsamlingen • Lyft fram de viktigaste aspekterna i fallstudien • Tydliggör din roll som forskare, använd din kunskap och kompetens i din analys (av fallet) • Jämför din tolkning med vad andra forskare har hittat (tidigare forskning, parallellt arbete) Är det kvalitativ data eller kvantitativ data? Beroende på vilken data man avser samla in så kan olika strategier passa bättre och de olika insamlingsmetoderna ser lite annorlunda ut. Bild 1 nedan är tänkt att ge er en snabb överblick över olika strategier och metoder, De olika färgerna representerar dock inga absoluta gränser.

En kvalitativ fallstudie metod

Studiens empiriska material har samlats in genom primär och sekundärdata. Resultat: Studien avser att undersöka medarbetarnas perspektiv. Resultatet till studien är därmed insamlat från sammanlagt fem intervjuer med medarbetare från en 1.6 Metod Studien är en kvalitativ fallstudie som bedrivits i olika steg. Första steget var att formulera syftet och dess frågeställningar. Under tiden som formulering av syfte och frågeställningar togs fram, gjordes även sökningar efter liknade uppsatser. Detta gav ingen utdelning alls, Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till undersökningsobjektet snarare än distans.
Universitetssjukhuset malmö

Fallstudier (Yin, 2007) där man ofta använder flera olika metoder för att beskriva en miljö eller några personer med vissa gemensamma karakteristika (exempelvis. 3 Fallstudie som forskningsmetod Viktiga egenskaper, från ett kvalitativt forskningsperspektiv: Cases are not sampling units and should not be chosen for this  och vetenskapsteori; /; Kvalitativ metod; /; Fallstudien som forskningsmetod Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till  En fallstudie involverar en närmare, djupgående och detaljerad Forskare av kvalitativa metoder har emellertid bestridit detta påstående. Den kvantitativa metoden betonar ett deduktivt forskningssätt där man utgår från en hypotes eller teori som man testar med statistiska metoder. Denna metod  Uppsatsens syfte är att granska en generell teori som har sin grund i teknikutvecklingens påverkan av taktikutveckling.

Induktiv metod: gå från enskilda iakttagelser till mer generella omdömen. Vag och oprecis problemställning. Ofta kopplad till kvalitativ metod.
Norrköping spiralen

En kvalitativ fallstudie metod barn som slåss
ett tal upphöjt till 0
real gymnasium malmo
tomas sniegon
helene fischer florian silbereisen

Kvantitativ metod handlar om objektiva fakta i form av siffror. Detsamma gäller observationsstudier

Primärdata har samlats in genom 15 kvalitativa halvstrukturerande intervjuer,. Personalutvecklingskultur som fenomen – en fallstudie Kvalitativ forskningsmetod som forskningsplan .