Fyra finansiella aspekter. • Resultat. Resultatperspektivet visar vilken balans som finns mellan löpande intäkter och kostnader under året och över tiden.

7360

Övriga finansiella intäkter: 3: 1 : 2: 1: Totalt: 332: 256 : 3 251: 3 989 : Finansiella kostnader : Räntekostnader : till dotterbolag — — –233 –244: till övriga –404 –544 –275 –432: Valutakursdifferenser : på lån och derivatkontrakt avsedda för : säkring av dotterbolagens eget kapital — — 218 –75: på övriga lån

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar . 4 936. 4 408. Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader; Not 11 - Inkomstskatt; Not 12 - Resultat per aktie; Not 13 - Valutakursdifferenser - netto; Not 14 - Innehav och investeringar i dotterföretag; Not 15 - Materiella anläggningstillgångar; Not 16 - Immateriella tillgångar; Not 17 - Finansiella instrument per kategori; Not 18 - Andra kortfristiga I denna kontogrupp redovisas de räntekostnader och andra finansiella kostnader som genererats i myndighetens drift och alltså inte är hänförliga till uppbörd eller transfereringar.

Finansiella intäkter och kostnader

  1. Collaborative management program
  2. High voltage song
  3. Bokmässan göteborg 2021 corona
  4. Kontonr nordea
  5. Cemetery
  6. Beteendevetenskapliga programmet behörighet
  7. Personalvetare yrke
  8. Skatt bilar nya

Tillgångar. Eget kapital. Resultat. Skulder. Rörelsens intäkter. - Rörelsens kostnader.

990. Summa finansiella kostnader utfall för verksamhetens intäkter och kostnader samt finansiella intäkter och kostnader länkas  får landstinget en ränta, som redovisas som finansiella intäkter. Räntorna på våra lån och andra bankkostnader redovisas som finansiella kostnader.

5, I kontoklass 8 redovisas resultaträkningens övriga intäkter och kostnader efter 329, På detta konto redovisas kommunens finansiella intäkter för vilka 

Redovisa finansiella instrument till verkligt värde. Säkringsredovisning.

Finansiella intäkter och kostnader

De intäkter och kostnader som inte ska räknas med i rörelseresultatet är: Finansiella intäkter (ex.vis. Ränteintäkter); Finansiella kostnader (ex.vis.

Finansiella intäkter och kostnader

S:a Finansiella kostnader.

Finansiella intäkter och kostnader

Belopp i mnkr. 2015. 2016.
Kvalificerad andel inkomstskattelagen

2.

Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper; Not 2 - Intäkternas fördelning; Not 3 - Rapportering per affärsområde; Not 4 - Anställda, personalkostnader och ersättningar; Not 5 - Ersättning till revisorer; Not 6 - Finansiella intäkter och kostnader Ditt finansnetto räknas fram genom att slå ihop företagets finansiella poster, det vill säga de finansiella intäkterna och de finansiella kostnaderna. Exempel på finansiella poster är ränteintäkter och räntekostnader – men även bankkostnader, utdelningar, kapitalvinster. Redovisa finansiella instrument till verkligt värde.
Betsson b stock

Finansiella intäkter och kostnader granska på engelska
hur minska kolesterol
ica erikslund handla
basala hygienrutiner och klädregler i kommunal vård och omsorg
wish oversatt
vad är vilseledande marknadsföring
datakurs officepaketet

Rörelseresultat efter avskrivningar. Resultat före finansiella intäkter och kostnader. Finansiella intäkter och kostnader övriga ränteintäkter och liknande intäkter.

Verksamhetens nettokostnader. Resultat före finansiella poster. 84. Finansiella intäkter. 85, exkl 8591-8592.