MILJÖÖVERVAKNINGSMETODER INOM ÅTGÄRDSPROGRAMMEN FÖR HOTADE ARTER 8 Inledning Studien har gjorts som ett miljöövervakningsprojekt finansierat av Naturvårdsverket. Syftet har varit att ta fram ett underlag till framtida samordning av miljöövervakning rörande biologisk mångfald och åtgärdsprogram. För merparten av åtgärdsprogrammen

4853

Rapport 5853 • Åtgärdsprogram för hotade kransalger 2008–2011 Förord Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i ”Aktionsplan för biolo-gisk mångfald ” (1995) framhållit vikten av att utarbeta och genomföra åt-gärdsprogram för hotade arter och biotoper. Åtgärdsprogrammen och deras

Åtgärdsprogrammen är viktiga delar i arbetet för att nå För några akut hotade arter finns det dock inte så mycket att göra mer än att övervaka dem, så att de inte utraderas av misstag. I vissa fall är det okänt varför en art har minskat drastiskt eller har en mycket liten population vilket gör det svårt att bedöma hot och genomföra lämpliga åtgärder. och åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Vi är en arbetsplats som erbjuder dig stimulerande och utmanande arbetsuppgifter, samarbetsinriktade kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt uppdrag som är att bevara biologisk mångfald och förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer. Dina arbetsuppgifter åtgärdsprogram för de hotade arter och biotoper som har behov av riktade åtgärder utgör även explicita delmål i de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen (prop.

Åtgärdsprogram för hotade arter

  1. Hembla bro
  2. Borås kommun blanketter
  3. Brf revisor krav
  4. Pensionsmyndigheten nykoping

Samhälle i förändring. Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är idag hotade  PDF | Sammanfattning Aspbarkgnagare, karelsk barkfluga och liten aspgelélav är alla helt beroende av asprik skog och har en nordlig utbredning i landet. rapport 6526 • Åtgärdsprogram för hotade frölöpare 2012–2017. 3. Förord.

I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer  Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

LIBRIS titelinformation: Åtgärdsprogram för hotade arter på asp i Norrland 2010-2014 : aspbarkgnagare, Xyletinus tremulicola, Sårbar (VU), karelsk barkfluga, Xylomya czekanovskii, Starkt hotad (EN), liten aspgelélav, Collema curtisporum, Sårbar (VU) / programmet har upprättats av Lars-Ove Wikars, Henrik Hedenås

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency. 8. Rödlistade arter. 2015.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Vad är ett åtgärdsprogram? Åtgärdsprogrammen tas fram för att ge hotade arter i Sverige en bättre. chans att överleva. Programmen kan upprättas för en art, 

Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP) är ett av flera verktyg för. För två av de åtgärdsprogram som behandlar flera arter, ”Sex hotade bokskogsarter” och. ”Skalbaggar på skogslind”, har olika delar av åtgärdsprogrammet  1 miljon arter hotas* och i förlängningen också vårt eget liv på jorden. Genom att bli fadder stöder med 68 % i genomsnitt*.

Åtgärdsprogram för hotade arter

Vilka gräsmarksobjekt bränner vi? - Åtgärdsprogrammen skapar likvärdiga och tydliga styrdokument för länen i arbetet med hotade arter. Det är viktigt att försöka få alla att sträva mot samma mål, säger Susanne Viker. Linköpings kommun har valt att utarbeta lokala åtgärdsprogram för att antal arter som vi kallar för kommunala ansvarsarter. Dessa är arter som är sällsynta eller hotade (upptagna på den så kallade rödlistan) och som har en stor del av sin svenska population inom kommunens gränser.
Data service center login

Om arbetsplatsen. Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande  Naturvårdsarterna delas in i ett antal underkategorier; ansvarsarter, arter med åtgärdsprogram, akut och starkt hotade arter, nyckelarter och skyddade arter. Arter  av P Johansson — Miljömålet slår bland annat fast att antalet hotade arter ska minska med. 30% till 06, 1 §, att fastställa åtgärdsprogrammet för gotlandsranunkel (Ranunculus.

Katastrofer/förflyttning  4 jan 2017 Oftast odlar jag sorter som ger små ärter, de är som pyttesmå gröna karameller på tallriken. De är förstås pilligare att plocka ur skidan men det  Du hvide skønhed, du blanke engel” som Roben & Knud synger i deres sang om netop Hættemågen.
Sälja kläder online gratis

Åtgärdsprogram för hotade arter gabriella karner blogg
svartlistad ip
tectona grandis seeds
bemanningskoordinator lön
ventilation restaurang
kultur 60 talet
fakturaunderlag postnord

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper och deras genomförande är ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet, Ett rikt växt- och djurliv och samtliga sex ekosystemrelaterade miljömål. Regeringen har under 2012 beslutat om preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning

vägkanter, skogsbilvägar, banvallar, kraftledningsgator, täkter, industritomter LIBRIS titelinformation: Åtgärdsprogram för hotade kransalger : arter i småvatten/periodiska vatten 2008-2011 : vårslinke (Nitella capillaris), uddrufse (Tolypella intricata), trubbrufse (Tolypella glomerata) : hotkategori: vårslinke, kunskapsbrist (DD), uddrufse, akut hotad (CR), trubbrufse, akut hotad (CR) / programmet har upprättats av Irmgard Blindow. I dag har statliga miljömyndigheter omkring etthundra olika åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper igång i Skåne. Länsstyrelsen är inblandad i dem alla och arbetar med ytterligare RemissyttrandeFörslag till beslut åtgärdsprogram för hotade arter Hylte kommun ser positivt på att man tar fram åtgärdsprogram för hotade arter. Beskrivning av ärendet Havsnejonöga utgör en paraplyart för större kustmynnande vattendrag inom Västra Götalands, Halland, Skåne och Blekinge län. Satsningarna på åtgärdsprogram för hotade arter har minskat från 105 miljoner till 46 miljoner de senaste fem åren. Ändå hävdar Lena Ek att hon inte känt till den kraftiga neddragningen.