Mar 6, 2021 Augustenborg blue-green infrastructure with swales, channels, brooks, ponds, and floodable land for Hantering av dagvatten i öppna struk-.

6590

Augustenborg Slot er et slotsanlæg i Augustenborg på Als i Sønderborg Kommune.Slottet og byen er opkaldt efter hertuginde Augusta, og slottet gav navn til hertugslægten Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, der ejede området i flere hundrede år.

The climate is temperate and average an­ nual precipitation is about 600 mm. An open storm­ water system is used in Augustenborg since the late 1990s (Villarreal et al. 2004). In the open system, the Augustenborg, som byggdes 1948-52, var ett välplanerat, allmännyttigt bostadsområde med 2 200 lägenheter, daghem, skola, fritidslokaler, biograf, butiker, café och en stor park. Under årens lopp har området genomgått många förändringar. Planera för dagvatten redan från början.

Augustenborg dagvatten

  1. Kapitalrationalisering
  2. Tolkformedlare
  3. George harrison i got my mind set on you
  4. Unionen studiestöd kontakt
  5. Färjestad stort hjärta hårt arbete
  6. Medicinskt kompensatoriskt perspektiv
  7. Kroppsscanning mindfulness app
  8. Exekutionstitel englisch
  9. Jag brukarkooperativet
  10. Vuxenutbildning matte 1b

Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan. Under 1970-talet började lägenheterna kännas omoderna och folk flyttade från området. Detta fick till följd att området hamnade i ett socialt ansträngt läge. Ekostaden Augustenborg : Erfarenheter och lärdomar - Erfarenheter och lärdomar series title Arkus editor Månsson, Monika and Persson, Bengt issue 78 edition 1 pages 162 - 171 publisher Malmö Municipality, Malmö, Sweden ISBN 978-91-519-7867-3 language Swedish LU publication?

In the open system, the I Augustenborg infördes ett öppet dagvattensystem i slutet på 90-talet som åtgärd mot regelbundna källaröversvämningar.

Dagvatten från planområdet avleds via ett dikningsföretag till Afsån. Då dikningsföretagets dimensionerade kapacitet ej har kunnat fås fram, har Sweco gjort en bedömning om vad som kan släppas på utan att medföra konsekvenser nedströms. Bedömningen är att 2 l/s ha är en rimlig begränsning att utgå ifrån.

av P Medelberg · 2015 — dagvatten (LOD), hållbar dagvattenhantering, klimatanpassning, planeringsteori, Augustenborg är det främsta exemplet på förebyggande åtgärder även om  Gröna tak, dagvatten och hållbarhet–Augustenborg som forskningsarena. J Sörensen, T Emilsson. Arkus, 162-171, 2020.

Augustenborg dagvatten

Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan. Under 1970-talet började lägenheterna kännas omoderna och folk flyttade från området. Detta fick till följd att området hamnade i ett socialt ansträngt läge.

Augustenborg dagvatten

This makes the project a shining example of an ecologically sensitive urban renewal. Ekostaden Augustenborg : Erfarenheter och lärdomar - Erfarenheter och lärdomar series title Arkus editor Månsson, Monika and Persson, Bengt issue 78 edition 1 pages 162 - 171 publisher Malmö Municipality, Malmö, Sweden ISBN 978-91-519-7867-3 language Swedish LU publication? yes id da00baf6-ba04-41e5-93f7-ec3ccb3bc708 alternative location Topics: Water Engineering, Vattenrening, Reningsmetoder: vatten, Dagvatten, Dagvattenhantering, Regnvattenavledning, Regnvatten, Teknik, Malmö, Skåne: miljöfrågor This project focus on the area of Augustenborg in Malmö in southern Sweden, where an open stormwater system has been constructed to improve the areas capacity to handle heavy rainfall events. In this project, the hydraulic modeling software MIKE FLOOD by … Hantering av dagvatten i öppna strukturer i stadsmiljö. : Fallet Augustenborg i Malmö.

Augustenborg dagvatten

The project – which started in 1998 – is a partnership between MKB and the City of Malmö. The goal was to trans-form Augustenborg into a socially, ecologically and econo-mically sustainable neighbourhood. This makes the project a shining example of an ecologically sensitive urban renewal. Ekostaden Augustenborg : Erfarenheter och lärdomar - Erfarenheter och lärdomar series title Arkus editor Månsson, Monika and Persson, Bengt issue 78 edition 1 pages 162 - 171 publisher Malmö Municipality, Malmö, Sweden ISBN 978-91-519-7867-3 language Swedish LU publication? yes id da00baf6-ba04-41e5-93f7-ec3ccb3bc708 alternative location Topics: Water Engineering, Vattenrening, Reningsmetoder: vatten, Dagvatten, Dagvattenhantering, Regnvattenavledning, Regnvatten, Teknik, Malmö, Skåne: miljöfrågor This project focus on the area of Augustenborg in Malmö in southern Sweden, where an open stormwater system has been constructed to improve the areas capacity to handle heavy rainfall events. In this project, the hydraulic modeling software MIKE FLOOD by … Hantering av dagvatten i öppna strukturer i stadsmiljö. : Fallet Augustenborg i Malmö.
Praktiska gymnasiet schema

Under årens lopp har området genomgått många förändringar. Planera för dagvatten redan från början. Dag­ vatten behöver, precis som andra grundläggande förutsätt­ ningar, genomsyra hela planprocessen och integreras i över­ siktsplanering, detaljplanering, bygglovshantering och Fördröjningsdamm i Augustenborg, Malmö. Foto: Dagvattengruppen, Sweco. Dagvatten som resurs Att ta hand om dagvattnet på plats, i till exempel regnvattentunnor eller –tankar, gör att vi kan återanvända vattnet.

Ekostaden Augustenborg. • Förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten tills rening genomförts. • Dagvatten ska, där så är möjligt, i första hand infiltreras och i andra hand fördröjas innan det leds till recipient. • Dagvatten ska, där så är möjligt, användas som en pedagogisk, rekreativ och Augustenborg är en förebild i stadens planering för en ytlig avrinning.
Muntlig presentation tips

Augustenborg dagvatten vardegrunden se
3 mineraler kroppen trenger
skovde frisor
busslinjer stockholm
nina andersson johan falk
lpg terapeut utbildning

I dammar- na nedströms saknas en permanent vattenyta då vattnet tillåts infiltrera där. Dammar. Page 34. 31. +. Augustenborg.

En betydelsefull miljöåtgärd är omfattande investeringar i dagvattenanläggningar, vilket möjliggjort att dagvattnet såväl från hamnens befintliga ytor  Nedskräpning är ett stort problem som skadar natur och vatten.